Ochrana osobních údajů

Phoenixdesin.cz respektuje a chrání Vaše právo na soukromí a ochranu Vašich osobních údajů.

Phoenixdesin.cz zpracovává osobní údaje a využíváním našich služeb udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu neurčitou

v rozsahu: jméno, příjmení, poštovní adresa, emailová adresa, telefonní číslo (dále jen „osobní údaje“) v systému Phoenixdesign, jenž je zastoupen Janou Pradeniakovou, IČ 78945612, jako správce osobních údajů ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů a ve smyslu Nařízení EU 2016/679 (GDPR), k následujícím účelům zpracování: poskytování služeb nabízených prostřednictvím stránek phoenixdesign.cz a ostatních provozovaných stránek a webových aplikací.

Dále prohlašuji, že mě PhoenixDesign poučil o mých právech ve vztahu k osobním údajům, zejména o právu:

 • tento Souhlas v souladu s Nařízením GDPR kdykoliv odvolat,
 • získat od PhoenixDesign potvrzení, zda osobní údaje jsou, či nejsou zpracovávány,
 • získat přístup k osobním údajům a informacím ohledně:
  • účelu zpracování,
  • kategorii dotčených osobních údajů,
  • plánované doby uložení osobních údajů a v případě její neurčitelnosti ohledně kritérií použitých ke stanovení této doby,
  • existence práva požadovat od PhoenixDesign  opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, jako i práva vznést námitku proti tomuto zpracování, vyjma zákonem uložené povinnosti účetní archivace,
  • skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a přinejmenším v těchto případech obdržet smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů
 • nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by mělo pro mě právní účinky nebo by se mě obdobným způsobem významně dotýkalo, vyjma případů, kdy by rozhodnutí bylo založené na mém výslovném souhlasu,
 • podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě mého obvyklého bydliště, místa výkonu mého zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domnívám, že zpracování osobních údajů je v rozporu s platným zákonem na ochranu osobních údajů jako i Nařízením GDPR, jakož i o právu na účinnou soudní ochranu proti právně závaznému rozhodnutí dozorového úřadu,
 • obdržet od správce nebo zpracovatele náhradu utrpěné újmy, pokud v důsledku porušení zákona na ochranu osobních údajů nebo porušení Nařízení GDPR utrpím hmotnou či nehmotnou újmu,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, a to i elektronickou formou,
 • požadovat opravu osobních údajů bez zbytečného odkladu a jejich doplnění v případě neúplnosti, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení,
 • požadovat výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud:
  • již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny,
  • Souhlas odvolám a neexistuje jiný právní důvod pro jejich zpracování,
  • byly osobní údaje zpracovány protiprávně,
  • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti dle právních předpisů,
 • získat osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu,
 • předat osobní údaje jinému správci bez překážek, a to i prostřednictvím PhoenixDesign, je-li to technicky možné,
 • požadovat omezení zpracování osobních údajů, pokud:
  • popřu jejich přesnost, a to po dobu potřebnou k ověření jejich přesnosti,
  • je zpracování protiprávní a místo výmazu osobních údajů požádám o omezení jejich použití,
  • eshop PhoenixDesign již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale požaduji je pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
  • vznesu námitku proti jejich zpracování, až do doby ověření, zda oprávněné důvody PhoenixDesign převažují nad oprávněnými důvody na mé straně. Zároveň jsem byl informovaný o povinnosti správce oznámit mi zrušení omezení ještě předtím, než toto omezení bude zrušené.

PhoenixDesign mě informoval, že nemá úmysl předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Poskytnutí osobních údajů je založeno na tomto Souhlasu. Plánovaná doba uložení osobních údajů je po celou dobu trvání tohoto Souhlasu až do jeho případného odvolání, nezanikne-li důvod zpracování osobních údajů jiným způsobem dřív.

PhoenixDesign mě informoval, že k automatizovanému rozhodování ve smyslu GDPR docházet nebude. PhoenixDesign mě informoval, že bude provádět profilování k hodnocení některých mých osobních aspektů pro účely zkvalitnění a personalizace služeb. 

PhoenixDesign  mě upozornil také na mé právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, včetně profilování, z důvodů týkajících se mé konkrétní situace. Právo kdykoliv vznést námitku z důvodů týkajících se mé konkrétní situace mi dle sdělení PhoenixDesign náleží i v případě zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování s tím souvisejícím.

Dále mě PhoenixDesign upozornil na zpracovávání osobních údajů externími službami, které PhoenixDesign nemůže nijak ovlinit, jmenovitě Google Analytics (pro měření návštěvnosti stránek), Seznam (služby spojené s vyhledáváním a reklamou), Facebook.

Současně prohlašuji, že osobní údaje poskytuji PhoenixDesign sám/sama za svou osobu svobodně a dobrovolně a v čase udělení tohoto Souhlasu jsem starší 16 let. 

Phoenix Design © Verze: 24-05-2018, platné od 24. 5. 2018